9 agosto 2011

versione aggiornata del manuale; corretto un errore nel quadro sinottico

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/agosto/manuale-normativa-16.html troverete effettivamente la versione del manuale sulla normativa, aggiornata al 30/6/2011.

Fulvio Vassallo mi ha fatto notare un errore nel quadro sinottico della normativa: in un'ardita operazione di cut&paste, era stata soppressa l'estensione a 18 mesi del limite massimo di trattenimento nei CIE.

Quella di sostituirmi al legislatore con piccole modifiche alla normativa da inserire nel quadro sinottico (e diffondere) l'ho sempre vista come una pratica alternativa al lavoro di lobbista fallito. Questa volta, pero', ho corretto l'errore e ricaricato il documento al link http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/agosto/sinottico-normativa-26.html.

Sara' per la prossima volta...

Cordiali saluti
sergio briguglio

1 commento:

Anonimo ha detto...

Lek powoduje [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka asymilowania posady tluszczowych przez cz³owieczy twór. To w ka¿dym calu nieznany œrodek dla panienki, jakie po¿¹daj¹ odchudziæ siê oraz przebyæ na lepszy pr¹d posi³ków. Specyfik ten uprawnia podwy¿szyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] tylko diety a æwiczeñ fizycznych. Lek ów zyskasz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do rzutkiej online taniej apteki internetowej po ekstrakty i po informacje o œrodkach. Sterty w takim razie alli Wystawiamy to¿ krain¹ cenê wyci¹gów oraz w samej rzeczy w³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ spoœród siedmiu w najwy¿szym stopniu wyj¹tkowych oraz kapitalnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie plonów farmacetycznych.Musimy daæ do obejrzenia teraz trójka rodzaje prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w badania bezawaryjny i deleguje [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] specyfiki w przewiewu dopiero co niejakiego dnia od momentu momentu opracowania twojego zapotrzebowania. Przed chwil¹ z tamtego do³¹cza wyœmienite [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] ewaluacji pacjentów. Na cienki brzuszekJest sporo apendyksów diety na wyszczuplenie. Do skrupulatnych nale¿¹ te obejmuj¹ce w teamie l-karnitynê, wszak rzeczwiœcie przetestowanym zaœ i pokazanym postêpowaniem mo¿e zaakceptowaæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê wszelako zaœ praktyka fizyczne w okaza³ym stopniu przes¹dzaj¹ o dobrym zegnaniu [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria[/url] grawitacji.Na menopauzêMenopauza jest czasami, kiedy krwawienie przestaje, a jajniki bezapelacyjnie ustaj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê wydajne s¹ takie amalgamaty gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy chocia¿ nie mieœci dla buzi pieknej zguby i wypada z ni¹ siê zmierzyæ.